Bunt przeciwko idealizmowi

Przejdźmy teraz do realizmu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W marcu 1901 r. William Pepperell Montague (1873-1953) opublikował w piśmie „The Philosophical Review” („Przegląd filozoficzny”) artykuł zatytułowany Professor Royce’s Refutation of Realism. („Obalenie realizmu przez profesora Royce’a”). W październiku tego roku Ralph Barton Perry (1876-1957) opublikował w piśmie „The Mo- nist” rozprawę pod tytułem Professor Royce’s Refutation of Realism and Pluralism („Obalenie realizmu i pluralizmu przez profesora Royce’a”). Oba artykuły były więc odpowiedziami na Royce’owski atak na realizm jako doktrynę niszczącą możliwość wiedzy. A w 1910 r. obaj ci autorzy, wraz z E. B. Holtem (1873-1946), W. T. Marvinem (1872-1944), W. B. Pitkinem (1878-1953) i E. G. Spauldingiem (1873- -1940), ogłosili w „The Journal of Philosophy” The Program and First Platform of Six Realists18 („Program i pierwsza deklaracja sześciu realistów”). Potem nastąpiło ogłoszenie w 1912 r. tomu rozpraw tych autorów pod tytułem The New Realism: Co-operative Studies in Philosophy („Nowy realizm. Współpraca badawcza w filozofii”).

Jak formułował program z 1910 r. i jak wskazywał podtytuł zbioru The New Realism, ta grupa filozofów zmierzała do uczynienia z filozofii dzieła autentycznej współpracy w każdym razie tych myślicieli, którzy gotowi byli uznać podstawowe idee realizmu. Podkreślali oni potrzebę starannej dbałości o język jako narzędzia wszelkiej filozofii, potrzebę analizy pojmowanej jako „staranne, systematyczne i wyczerpujące badanie każdego przedmiotu rozważań”19, dzielenia niejasnych, złożonych zagadnień na określone pytania, które trzeba traktować z osobna i w ścisłym powiązaniu z naukami szczegółowymi. A więc nowi realiści mieli nadzieję, że dzięki temu podejściu do filozofii przekroczą subiektywizm, płynność myśli i języka oraz lekceważenie dla nauki, które w ich przekonaniu sprowadzało na ogół niesławę na filozofię. Innymi słowy reforma filozofii w ogólności miała towarzyszyć nieodłącznie rozwojowi realistycznego kierunku myślowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>