EKSPERYMENTALIZM JOHNA DEWEYA CZ. II

W 1904 r. Dewey przybył jako profesor filozofii do Columbia University, stając się profesorem emerytowanym w 1929 r.4 W 1908 r. opublikował Ethics5, w 1910 r. How We Think („Jak myślimy?”) oraz The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought („Wpływ Darwina oraz inne rozprawy o myśli współczesnej”), w 1915 r. Schools of Tomorrow („Szkoły jutra”), w 1916 r. Democracy and Education („Demokracja i wychowanie”) i Essays in Experimental Logic („Badania z logiki eksperymentalnej”), w 1920 r. Reconstruction in Philosophy („Odbudowa filozofii”), w 1922 r. Human Nature and Conduct („Natura i postępowanie ludzkie”), w 1925 r. Experience and Nature („Doświadczenie i natura”), w 1929 r. The Quest for Certainty („Poszukiwanie pewności”). Jeśli chodzi o publikacje późniejsze, w 1934 r. ukazały się Art as Experience („Sztuka jako doświadczenie”) oraz A Common Faith („Wiara potoczna”), w 1938 r. Experience and Education („Doświadczenie i wychowanie”) oraz Logic: The Theory of Inquiry („Logika. Teoria badania”), w 1939 r. Theory of Valution („Teoria wartościowania”), w 1940 r. Education Today („Wychowanie dziś”), w 1946 r. Problems of Men („Zagadnienia ludzkie”), a w 1949 r. Knowing and the Known („Poznanie i to, co poznawane”).

Poza Stanami Zjednoczonymi w każdym razie najlepiej znany jest prawdopodobnie instrumentalizm Deweya, jego wersja pragmatyzmu. Ale z pewnością nie był on człowiekiem, który zajmował by się po prostu ogólnymi teoriami myśli i prawdy. Jak wskazuje powyższa niepełna lista jego publikacji, głęboko interesowały go zagadnienia wartości i postępowania ludzkiego, społeczeństwa i wychowania. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie wywarł potężny wpływ w Ameryce. Oczywiście jego idee nie zdobyły powszechnego uznania, ale nie można ich było pominąć. A w ogólności możemy powiedzieć, że William James i John Dewey to dwaj myśliciele, którzy zrobili najwięcej, by zwrócić uwagę wykształconej publiczności w Stanach Zjednoczonych na filozofię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>