Power autorstwa Russella

Faktycznie jednak Russell nigdy nie zmienił swej postawy niechęci wobec „nagiej władzy” i potępienia, jakim darzył miłość do władzy dla niej samej. Gdy mówi, że władza to podstawowe pojęcie nauk społecznych, a prawa rozwoju społecznego można sformułować jedynie w terminach władzy, posługuje się tym terminem w znaczeniu: „wytwarzanie zamierzonych skutków”.27 A gdy mówi, że choć pożądanie dóbr oraz dostatku materialnego działa z pewnością w ludzkim życiu, to miłość do władzy jest bardziej podstawowa, przez „miłość do władzy” rozumie „pragnienie, by być zdolnym do wywoływania zamierzonych skutków w świecie zewnętrznym, ludzkim lub po- zaludzkim.” 23 To, czy miłość do władzy w tym sensie jest rzeczą dobrą, czy złą, zależy od charakteru skutków, jakie człowiek czy grupa pragnie wywołać.

Sprawę tę można przedstawić w sposób następujący. W książce pod tytułem Power Russell zakłada, że energia to podstawowe pojęcie fizyki, a następnie poszukuje podstawowego pojęcia nauk społecznych i znajduje je w postaci pojęcia władzy. A ponieważ władza, tak jak energia, przechodzi nieustannie z jednej postaci w drugą, przyznaje on naukom społecznym zadanie odkrywania praw przemiany władzy. Ale choć Russell odrzuca ekonomiczną teorię historii jako nierealistyczną, to znaczy jako umniejszającą rolę podstawowego motywu, rolę władzy w życiu społecznym, nie usiłuje opisywać wszelkich działań ludzkich w terminach władzy. Można, dla przykładu, dążyć do wiedzy ze względu na władzę, to znaczy ze względu na sprawowanie kontroli, a dążenie to w nowożytnej nauce staje się coraz bardziej wyraźne. Ale można również dążyć do wiedzy w duchu kontemplacyjnym, z zamiłowania do samego przedmiotu. Istotnie, „kochanek, poeta i mistyk znajdują pełniejsze zadowolenie niż to, jakiego w ogóle może doznać ten, kto dąży do władzy. Mogą oni bowiem spocząć w przedmiocie swej miłości”.29

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>