Realiści i rozważania nad naturą świadomości

Holta sposób ujęcia tej sprawy polega na wprowadzeniu rozróżnienia między bytem a rzeczywistością. Realizm nie zobowiązuje nas do ontoiogicznych tych rozmaitych klas przedmiotów.

Nowi realiści zajmowali się również rozważaniami nad naturą świadomości. Holt i Perry, częściowo pod wpływem Williama Jamesa, przyjęli doktrynę neutralnego monizmu, według której nie ma ostatecznej zasadniczej różnicy między umysłem a materią. I usiłowali pozbyć się świadomości jako swoistego jestestwa, wyjaśniając uświadamianie sobie przedmiotu jako szczególną reakcję organizmu. W interpretacji Montague chodzi tu o to, że reakcja polega na ruchu cząsteczek. Toteż zapytywał on, w jaki sposób ta teoria, którą określał jako behawioryzm, mogłaby wyjaśnić na przykład uświadamianie sobie przez nas przeszłych zdarzeń. Sam utożsamiał tę swoistą reakcję, konstytuującą świadomość, z „relacją samoprzekraczającego się warunkowania, którą stany mózgu utrzymują względem swych poza- organicznych przyczyn”20. Ale w ogóle nie jest jasne, jak stany mózgu mogą wykonywać jakąś taką samoprzekraczającą się funkcję. Niewiele też wnosi powiedzenie, że możliwość, iż stany kory mózgowej przekraczają siebie i dostarczają świadomości przedmiotu, jest „raczej sprawą psychologii niż epistemologii” 80.

Ale w każdym razie jest rzeczą jasną, że nowi realiści mieli na uwadze twierdzenie, jak mówił Montague, iż „poznawanie jest szczególnym typem relacji, która może istnieć między istotą żywą a dowolnym bytem … [że ona] należy do tego samego świata co jej przed twierdzenia, że wszystkie postrzegane rzeczy są rzeczywiste. „Jakkolwiek wszystkie postrzegane rzeczy są rzeczami, nie wszystkie postrzegane rzeczy są rzeczywistymi rzeczami.”22 Nie wynika stąd jednak, że „nierzeczywiste” przedmioty postrzegania czy myśli mamy opisywać jako przedmioty o charakterze „subiektywnym”. Przeciwnie, to, co nierzeczywiste, ma byt i „trwa na własnych prawach we wszechobejmującym świecie bytu”23. Krótko mówiąc, „nie cały świat jest rzeczywisty, lecz cały świat jest”24.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>