Russell i zasady wnioskowania naukowego cz. II

Druga zasada, postulat rozdzielnych linii przyczynowych, stwierdza, że często można utworzyć taki ciąg zdarzeń, iż z jednego lub dwóch elementów ciągu można wnosić coś o innych członach. Ta zasada czy postulat jest oczywiście istotna dla wnioskowania naukowego. Tylko bowiem na podstawie idei łańcuchów przyczynowych możemy wyprowadzać zdarzenia odległe z bliskich.

Trzecia zasada, postulat ciągłości czasoprzestrzennej, zakładająca zasadę drugą i odwołująca się do linii przyczynowych, przeczy działaniu na odległość i stwierdza, że jeśli istnieje związek przyczynowy między nieprzyległymi zdarzeniami, dojdzie do znalezienia pośrednich ogniw łańcucha.

Czwarta zasada, „postulat strukturalny”, stwierdza, że kiedy zachodzi pewna ilość strukturalnie podobnych złożonych zdarzeń, skupionych wokół pewnego ośrodka, od którego nie są one zbyt daleko oddzielone, na ogół jest tak, że wszystkie są elementami linii przyczynowych, mających swój początek w zdarzeniu o podobnej strukturze w ośrodku. Załóżmy, na przykład, że pewna ilość osób rozmieszczona jest w różnych miejscach publicznego placu, na którym przemawia mówca lub rozbrzmiewa radio, i że mają one podobne doświadczenia słuchowe. Postulat ten nadaje wyjściowe prawdopodobieństwo wnioskowaniu, że ich podobne doświadczenia są przyczynowo związane z dźwiękami wydawanymi przez mówcę lub radio.8

Piąta zasada, postulat analogii, stwierdza, że jeśli obserwując dwie klasy zdarzeń, A i B, ma się powód, by sądzić, że A wywołuje przyczynowo B, to jeśli w danym przypadku występuje A, lecz nie możemy zaobserwować, czy występuje, czy nie występuje B, jest prawdopodobne, że B występuje. Podobnie, jeśli obserwuje się występowanie B, zaś występowania A nie można obserwować, jest prawdopodobne, że A występowało. Według Russella, ważną rolą tego postulatu jest uzasadnianie przekonania o istnieniu innych umysłów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>